top of page
Nitzan_Z-9208144.jpg

מנהלת נחשון

התפקיד
Nitzan_Z-9208144.jpg

מִנהלת נחשון היא הגוף המוביל והמנהל את תוכנית נחשון ברמה הארצית ואחראי על פיתוח מתמיד של התפישה החינוכית, הכשרה וליווי שוטף של המחנכים, בנייה והוצאה לפועל של אירועי שיא תוכניתיים ויצירת קשרים עם שותפי תוכן מהתעשייה והאקדמיה.

במנהלת נחשון מועסקים אנשים מתחומי החינוך, הטכנולוגיה והאקדמיה, רבים מהם יוצאי תוכנית תלפיות או סגל תלפיות בעבר. רוב המועסקים במנהלת נחשון משמשים כמלווים לכיתות ולמחנכים, שתפקידם הוא ייעוץ ותמיכה מקצועית במחנך, מהכשרתו הראשונית במסגרת התכנית ולאורך שנת הלימודים.

התפקיד

תחומי האחריות
Nitzan_Z-9208144.jpg

תחומי האחריות

מתן ליווי אישי

למחנכים ולבתי ספר

מנהלת נחשון ממנה מלווה מטעמה

לכל בית ספר המצטרף לתוכנית, שתפקידו לסייע לביה"ס במימוש תהליך נחשוני מוצלח לאורך השנים.

הכשרה של מחנכי נחשון

מחנכי נחשון נבחרים ע"י בית הספר,

אולם הכשרתם והתפתחות הפרדיגמה החינוכית שלהם מונחית ומוטלת על ידי מנהלת נחשון.

פיתוח והובלה של פעילויות ואירועים תוכניתיים

מנהלת נחשון מוציאה לפועל מספר סיורים תוכניתיים ואירועי שיא

לאורך השנה.

אלה נועדו להציב את רף הציפיות שלנו בפני הכיתות,

לאפשר שיתופי פעולה בין כיתות נחשון לגופי תוכן ייחודיים וליצור מסגרות בהן תפעלנה כיתות נחשון מבתי ספר שונים ביחד.

פיתוח התפישה

החינוכית ועדכונה

יצירת קשרים עם שותפי תוכן מהתעשייה והאקדמיה

מנהלת נחשון יוצרת שיתופי פעולה עם גופי תוכן מתחומים הרלוונטיים לנושאי הלמידה של כיתות נחשון, כגון חברות טכנולוגיות, אתרי מורשת, מכונים חינוכיים ועוד.

ניהול שוטף

המנהלת עוסקת בקשר עם שותפי התוכנית במפא"ת, עם השותף האקדמי, עם אגף המחוננים והמצטיינים במשרד החינוך ועם אגפי חינוך ברשויות המקומיות.המנהלת יוזמת מחקרי הערכה,קשר עם בוגרי התוכנית ועוד פעילויות רבות.

הצוות
Nitzan_Z-9208144.jpg

הצוות

bottom of page