top of page
חזון

חזון התוכנית:

בוגרי נחשון יהיו בעלי פוטנציאל מעולה למצוינות מקצועית במגוון כיווני התפתחות,

הנסמכים על חשיבה מדעית, יכולות אישיות ובסיס ערכי מוצק.

ומחויבים לקיומה ולקידומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית ומתקדמת,

על מנת להיות אזרחים תורמים ומובילים בעם, במדינה ובחברה.

ערכים

ערכים

יום ניווט נחשון

מחויבות לקיומה ולקידומה

של מדינת ישראל

כמדינה יהודית  דמוקרטית ומתקדמת

תרומה לעם למדינה ולחברה

יושרה והגינות

אחריות ויוזמה

כיתת נחשון

חתירה מתמדת למצוינות אישית ומקצועית

הרצאת ted נחשון
הסטוריה

הסטוריה

כיום(תשפ"ג)
פועלת התוכנית  ב-54 בתי ספר ב-185 כיתות ז'-י"ב בפריסה ארצית.

תוכנית נחשון 

החלה את דרכה בשנה"ל תשס"ט  בשלושה בתי-ספר.

תוכנית נחשון הינה מיזם משותף של חטיבת תלפיות ופסגות במשרד הביטחון והטכניון. התוכנית יונקת את תפיסת החינוך וההכשרה שלה מתוכנית העילית הצבאית–אקדמית תלפיות, ומיישמת את הניסיון המוכח של תלפיות (כתוכנית מצויינות בחינוך ובהכשרת מצטיינים להגשמה עצמית  למען העם, המדינה והחברה), לטובת חינוך והכשרה של תלמידי בתי ספר על יסודיים בארץ. כמו כן, התוכנית מקיימת שותפות הדוקה עם האקדמיה לקביעת אסטרטגיית התוכנית ובחינת סטטוס ארוך טווח של התוכנית. התוכנית מוכרת ע"י האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך.

פריסה ארצית

פריסה ארצית
Illustrated Map

חפשו את הכיתה הקרובה אליכם

אין כיתה כזו?

bottom of page