top of page

Adjustment and acceptance

כללי

כללי

The Nachshon program is a program for the development of talented and valued youth to create a scientific-technological leadership reserve for the State of Israel.

The educational concept is structured as a journey that allows the student to develop into an active and curious learner, with scientific thinking, capable over time to deal with learning topics and complex and interesting issues, both in terms of understanding and value analysis and commitment, and committed to his immediate and distant environment.

התפישה החינוכית בנויה כמסע המאפשר לתלמיד להתפתח ללומד פעיל וסקרן, בעל חשיבה מדעית, המסוגל עם הזמן להתמודד עם נושאי לימוד וסוגיות מורכבות, הן מבחינת הבנה והן מבחינת ניתוח והתייחסות ערכית, ומחויב לסביבתו הקרובה והרחוקה – לעם, למדינה ולחברה.

המסע הזה, של התפתחות התלמיד לאחראי על עצמו ועל הלימוד שלו, ומחויב, ואפילו אחראי, לסביבתו, הינו מורכב.

זהו מסע הנבנה עקב בצד אגודל, במקביל ללימודיו בבית הספר.

מסע זה משותף לתלמידי הכיתה, התומכים זה בזה במסגרת.

במסע זה מחנך הכיתה אינו משמש כמקור לידע, אלא כמוביל המסע מתחילת הדרך וכמשתתף בעצמו בהמשך. המחנך עצמו לומד, מתלמד, מנחה ויוצר ביחד עם תלמידיו.

עקרונות יסוד

עקרונות היסוד

בעלות בתי הספר על התוכנית

תוכנית נחשון הינה של בית הספר הבוחר בה כתפיסה אסטרטגית בית ספרית לפיתוח מצוינות,

על ידי הקמת כיתות דגל לימודיות וחברתיות, שתלמידיהן משולבים בעשייה הבית-ספרית ותורמים לה.

בית הספר יקיים תהליך מתמשך בהובלת מנהל ביה"ס וצוות מחנכי נחשון ובסיוע מנהלת נחשון,

שמטרותיו שיפור מימוש התוכנית בביה"ס וקידום השפעת התוכנית על כלל בית הספר.

התבססות על תוכנית הלימודים הרגילה

תוכנית נחשון מתבססת באופן מלא על מתווה החינוך והלימודים הקיים בבית הספר

ובאה כתוספת וכהעצמה מעבר לתוכנית הלימודים הרגילה. התוכנית מתממשקת לידע מדעי שנלמד במסגרת מערכת השעות הרגילה, נותנת כלים ומלמדת כיצד להשתמש בידע קיים וכיצד לרכוש ידע נוסף כלומד עצמאי.

כיתת אם אחודה ויום נחשון ייעודי בשבוע

חלק משמעותי בתהליכי הפנמה של הכשרה וחינוך, ובמיוחד בקבוצות תלמידים חזקות, מבוסס על האינטראקציה השוטפת הכללית בין התלמידים.

לקבוצת התלמידים מביא כל אחד ממגוון יכולותיו ועמדותיו בתחומים שונים.

תהליך זה נוצר ביתר שאת בקבוצה הנמצאת זמן רב ביחד, הנותנת לחבריה מקום להתבטא ולפעול בחופשיות תוך קבלת משוב וביקורת בונה. 

לכן, מערכת השעות של כיתת נחשון נבנית כך שיום קבוע בשבוע (בן שש שעות אקדמיות לפחות),

מוקדש באופן מלא לפעילות הייחודית של התוכנית.

הובלת כיתת נחשון על ידי מחנך-מנהיג

ההכשרה והלימוד בתוכנית נחשון מבוססים במהותם על הבניית הידע ע"י התלמידים, תחת חניכה והנחיית המחנך. מקומם של המחנכים הוא יצירת העניין והסקרנות – הגירוי לתהליך הלמידה וההפנמה המשותף של התלמידים.

מחנך הכיתה נבחר ע"י מנהל ביה"ס מתוך סגל ביה"ס, ומשמש כדמות מפתח ומופת לחיקוי. תפקידיו של המחנך, מעבר לתפקידיו הרגילים בכיתה כפי שמוגדר בביה"ס, הם לפתח ולהעצים את תלמידיו, להיות הבונה, האחראי והמוציא לפועל של תוכנית ההכשרה הייחודית של הכיתה, יוצר את ההקשר והמשמעות של כל פעילות ולהיות הגורם המפעיל והמנחה את כלל העשייה והפעילויות במסגרת תכנית ההכשרה והחינוך המיוחדת של כיתת נחשון. 

מחנך נחשון נדרש לעבור את ההכשרה הייעודית הניתנת ע"י מִנהלת נחשון.

הכשרה זו מתקיימת בקיץ ולאורך שנת הלימודים, ונמשכת לאורך כל שנות כהונתו כמחנך בכיתת נחשון.

למידה פעילה

תוכנית נחשון שמה לה למטרה לפתח את העצמאות והאקטיביות של תלמידי נחשון, דרך הרחבת אופקים ופיתוח מיומנויות. הלמידה בתוכנית עוסקת בנושאים רלוונטיים ומעודדת חשיבה מעמיקה,  תוך תרגול ופיתוח מיומנויות,

כדי "לתת לתלמידים חכות ולא דגים". 

הבסיס ללמידה הפעילה בתוכנית נחשון הוא הצוות.

הכיתה מחולקת לצוותים הנושאים באחריות לפעילות השוטפת של הכיתה. חוויה זו נותנת לתלמידים הזדמנות לתרום ולהיתרם, לבצע משימות מורכבות באופן שיתופי ולהתנסות בהובלת עמיתים במסגרת תפקיד ראש הצוות.

במסגרת התוכנית התלמידים יוצאים לפעילויות חוץ בית ספריות ואף מקיימים פעילויות ייחודיות בין כתלי בית הספר. פעילויות אלה מטרתן לחבר בין הלמידה בכיתה לבין יישום הנושאים הנלמדים בעולם האמיתי. הסיור מהווה גורם מעורר לשאלות, מרחיב דיונים ומעודד שיח פתוח.

ביה"ס אחראי לתקציב שיאפשר את קיום הפעילויות האלה.

אוטונומיה

האוטונומיה היא דרך חיים בתוכנית ומיומנות הכרחית לפיתוח מנהיגות. על כן היא מיושמת בכל הרמות:

 • השותפים בתוכנית נחשון מקבלים אחריות ובחירה מירבית. מִנהלת נחשון מגדירה מסגרת ליישום התוכנית ומנהל ביה"ס בוחר כיצד ליישם את התוכנית בתוך המסגרת. 

 • למחנך הכיתה יש אוטונומיה בתכנון הפעילות השנתית, מתוך הבנה שכשלמחנך יש תשוקה לנושא, לתלמידים יש תשוקה ללמידה.

 • עבור התלמידים האוטונומיה היא הדלק לסקרנות, והסקרנות היא הדלק למוטיבציה ללמידה. התלמידים מקבלים אוטונומיה הדרגתית בתוך המסגרת - בבחירת תתי נושאים, נושאי לימוד, האפשרות לבחור מה לשאול ובמה להתעמק - בכיתות הגבוהות התלמידים מגיעים לניהול עצמי של התוכנית השנתית.

תוכנית העצמה אישית

תוכנית נחשון מובילה את התלמיד ללקיחת אחריות על עתידו בכל התחומים. במסגרת התוכנית נוצר שיח חדש בין המחנך לתלמיד, תכנית ההעצמה האישית מתבצעת בחניכה אישית של המחנך, ומיושמת במסגרת: 

 • שיחות אישיות בין המחנך לתלמיד 

 • תהליך של רפלקציה ארוכת טווח 

 • הערכה עצמית של התלמיד: זיהוי נקודות עוצמה ונקודות חולשה 

 • קביעת יעדים אישיים בתחום הלימודי, האישיותי והערכי, המתבצעת ע"י התלמיד בהנחיית המחנך 

 • קביעת דרך ושיטה לשיפור מתמשך על ידי התלמיד

 • התנסויות בהובלה

 • התחייבות התלמיד לביצוע ולהתקדמות

בסיסי הכוח

בסיסי הכוח

התפישה החינוכית מתמקדת בלמידה רב תחומית תוך התייחסות הוליסטית לתלמיד

ומיושמת בשלושה נתיבים מרכזיים:

נתיב רכישת ידע ותובנות, נתיב פיתוח המיומנויות ונתיב פיתוח המנהיגות

נתיבים אלה מרכיבים את שלושת בסיסי הכוח של נחשון (השכלתי – אישיותי - ערכי),

תוך יצירת הקשרים ומשמעות של התחומים הנלמדים.

במהלך השנים, התלמידים מתקדמים בשלושת הנתיבים הללו באופן ספירלי, הולך ומעמיק.

רוב מקצועות הלימוד בבית-הספר נלמדים בנפרד. תוכנית נחשון היא ההזדמנות לכרוך בין נושאים שונים ובין אפיקי חינוך שונים (למשל ערכים והשכלה). 

השכלתי-

נתיב רכישת ידע ותובנות

אפיק מדעי: חשיבה מדעית כתשתית מחשבתית, השכלתית ומרחיבה לכל אדם במאה ה 21 -

התורמת ונחוצה לכל כיוון עתידי.

 

אפיק ישראל: להוספת ידע בתולדות עם ומדינת ישראל, לחיזוק תהליכי גיבוש זהות ושייכות ולהעצמת המוטיבציה לקחת חלק ולהפוך לאדם תורם לעם, למדינה, לקהילה ולחברה.

דמות הבוגר

דמות הבוגר

בעל פוטנציאל מעולה למצוינות מקצועית במגוון כיווני התפתחות, הנסמך על חשיבה מדעית,

יכולות אישיות ותובנות חברתיות על-מנת להיות פרט תורם ומוביל בעם, במדינה ובחברה.

נסמך על בסיס ערכי מוצק ומחויב לקיומה ולקידומה של מדינת ישראל

כמדינה יהודית דמוקרטית מתקדמת.

דמות בוגר נחשון
דמות המחנך

דמות המחנך

התפישה החינוכית של תוכנית נחשון

נשענת במידה רבה על המחנך.

המחנך מוביל את הכיתה

ומשמש מודל ומקור השראה למנהיגות.

מחנך נחשון

אשר שחק, תיכון "מוסנזון",

מחנך בתוכנית אחת עשרה שנים.

תפקידים מרכזיים של מחנך-מנהיג:

 1. אחריות על יישום התפישה החינוכית.

 2. אחריות על תכנון והוצאה לפועל של תוכנית הפעילות השנתית לאור הקווים המנחים של התוכנית:  

  1. בתחילת התהליך הנחשוני – יתבצע ע"י המחנך. 

  2. בשלבים המתקדמים – ליווי של תכנון והוצאה לפועל ע"י התלמידים.

 3. חניכה וליווי של צוותי תלמידים בתהליך החינוכי.

 4. חניכה וליווי של תלמידי נחשון בתהליך הפיתוח האישי שלהם.

 • ערכי
  כמוביל ומחנך הכיתה, עליו להיות בראש ובראשונה אדם בעל יכולות הקשבה, אהבה והכלה של מגוון התלמידים; ולהוות דוגמא אישית בתחום הערכי בהיותו אדם ישר והגון. כמו כן, על המחנך להיות אדם ציוני, המאמין בעתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית ומתקדמת.
 • מחוייב
  על המחנך להיות בעל מחויבות עמוקה: לתלמידיו ולעצמו, לתפקידו, להכשרתו ולהתפתחותו האישית.
 • דוגל במצויינות
  רואה במצוינות כאורח חיים, מוביל ומצוין בכל אשר עושה ופועל, ומהווה דוגמא אישית למצוינות, חדשנות, יצירתיות ופתיחות מחשבתית. בעל יכולת למידה והתחדשות בעצמו, הכוללת יכולת חשיבה רפלקטיבית.
קרין בניאיר, תיכון "אילון",
מחנכת בתוכנית 7 שנים ורכזת המסלול השש שנתי.

קרין בניאיר, תיכון "אילון",

מחנכת בתוכנית שבע שנים

ורכזת המסלול השש שנתי.

מקום המחנך במהלך השנים:

המחנך הוא המנהיג המוביל של כיתת נחשון, ואחד מתפקידיו המרכזיים הוא להציב מטרות לכיתה בטווח הארוך ובטווח הקצר. המחנך מלווה את תהליך הפיתוח הקבוצתי והאישי של התלמידים, תוך רפלקציה על מה שהיה והתבוננות קדימה, כדי להעצימם כקבוצה וכפרטים. 

בהיותו מוביל של תהליך פיתוח מנהיגות, חשוב שהמחנך יגבש את הכיתה סביב עצמה, ולא סביבו.

מיקומו של המחנך בתהליך ההכשרה משתנה על-פני השנים:

במעלה הדרך

המחנך צריך להפיח בתלמידיו את רוח היוזמה והאחריות לביצוע האישי, בפעילות נחשון ובשאר מקצועות הלימוד, כמו גם בעשייה מחוץ

לבית-הספר. מצופה כי לאורך השנים, מידת היוזמה, האחריות והמעורבות של תלמידי נחשון תלך ותגדל.

בראשית התהליך

למחנך חשיבות רבה ביצירת הרוח בתוכנית. המחנך אחראי על שינוי הפרדיגמה החינוכית – תפקיד מחנך נחשון הוא לחנוך תהליך למידה, ולא להעביר ידע. המחנך הוא שצריך לתדלק את המוטיבציה והמחויבות הגבוהה לפעילות נחשון, ולרתום את התלמידים למסע הנחשוני המשותף.

bottom of page