top of page

Adjustment and acceptance

כיתות נחשון ומסד נחשון הינן כיתות דגל לימודיות וחברתיות בבית הספר, ותלמידיהן משולבים בעשייה הבית-ספרית ותורמים לה. אלו הכיתות החזקות של ביה"ס ועליהן לחולל שינוי במעגלים שמעבר לכיתה. כדי שהכיתה תוכל לעמוד בייעודה, כחלק מתוכנית מצויינות, נדרשת בחירת תלמידים המתאימים לעמוד בדרישות התוכנית, והמבקשים לקחת חלק בתהליך התובעני אותו היא דורשת.

כיתת נחשון מורכבת מתלמידים:

learning.png

חזקים לימודית

הישגים לימודיים טובים ומעלה ממוצע כ- 85 ומעלה.

זאת מתוך התפיסה שהכיתה היא כיתת מצוינות,

וממוצע כזה הוא מאפיין סף לתלמידים בעלי יכולות ופוטנציאל לימודי גבוה.

online-learning.png

בעלי רוחב אופקים 

תלמידים הנחשפים לתחומי עשייה נוספים ומגוונים.

אשר מאפשרים ותורמים להעשרת עולמם הפנימי, כגון: פעילות חברתית, פעילות בתנועת נוער, חוגי העשרה וכדומה.

בעלי משמעת לימודית

אופי הפעילות בכיתת נחשון

דורש עצמאות רבה,

יכולת הקשבה, כבוד הדדי ואחריות על תהליכי

למידה וביצוע.

המחנך אחראי על התהליך, והתלמיד אחראי להתקדם בתהליך.

תהליך המיון

תהליך מיון התלמידים וקבלתם לכיתות נחשון ומסד נחשון הינו באחריות בית הספר בו מתקיימת התכנית. תלמידים יתקבלו לכיתות נחשון ומסד נחשון בהתאם לקריטריונים לעיל ותוך הפעלת שיקול דעתו של ביה"ס הממיין.

muscle.png

בעלי מוטיבציה

מוטיבציה להיות בכיתת נחשון מכילה מספר רכיבים:

המוטיבציה להשקיע יותר מאחרים ולאו דווקא למטרת "רווח" ישיר נוסף-

בדמות נקודות או ציונים.

מוטיבציה "לפקוח עיניים" ולהשכיל במגוון תחומי דעת,

ומוטיבציה ערכית ואישית

להוות פרט תורם בחברה.

experiment.png

בעלי זיקה מדעית

מתוך התפיסה שחשיבה מבוססת ידע ונתונים היא בסיס חשוב וראוי בבניית יכולת חשיבה מופשטת ואנליטית

בכל מקצוע וכיוון שיבחרו.

בחטיבה העליונה נדרשת למידה לקראת:
תעודת בגרות מדעית, הכוללת לפחות 5-4 יחידות מתמטיקה ו-5 יחידות מקצוע מדעי נוסף.

bottom of page